Mời thầy cô đăng ký tiết dạy thứ nhất Hội thi giáo viên giỏi trường năm học 2018-2019 (thời gian: vào tuần học 12 từ ngày 5-11  đến 10-11) tại đây